Fur Bådelaug‎ > ‎

Årsberetninger

Generalforsamling 2018 i Fur Bådelaug d. 16. marts 2018 kl. 19.

Bestyrelsens beretning for 2017:

Bestyrelsesmedlem Peder Højris og bestyrelsesmedlem Peter Havtorn
fremlagde beretning for sæson 2017.
Peder Højris fortalte, at der er en rød tråd i aktiviteterne i 2017.
Etablering af et kajakhus og redskabsrum, rydning af buskads,
udvidelse af parkeringsplads, vaskeplads samt et nyt hegn er foretaget
med baggrund i ønskerne fra medlemmerne fra medlemsmødet i
efteråret 2016.
Der har i årets løb været afholdt nytårskur, standerhejsning, 2
kajakkurser, Sct. Hans, standerstrygning, fællesspisning samt mulighed
for gratis svømning i vintersæsonen.
Der er i 2017 indkøbt 2 nye årer og nye redningsveste. Trygfonden har
ydet et tilskud på kr. 16.000 til indkøb af vestene.
En stor tak til festudvalget samt øvrige medlemmers frivillige indsats i
årets løb.
Peter Havtorn berettede om, hvilke hovedforbund Fur Bådelaug er
optaget i. Det er Dansk Sejlunion, Dansk Forening for Rosport samt
Dansk Kano og Kajak Forbund.
FB har altid været medlem af Dansk Sejlunion. Det koster årligt kr.
2.875. Medlemsskabet inkluderer en kollektiv forsikring. Der er
tilmeldt 28 medlemmer.
FB har været medlem af Dansk Forening for Rosport siden 1990-1991.
Det koster årligt kr. 2.286 og inkluderer en kollektiv forsikring. Der er
tilmeldt 19 medlemmer.
Medlemskabet af Dansk Kano og Kajak Forbund er oprettet i 2013-
2014 og koster årligt kr. 2.723 og inkluderer en kollektiv forsikring. Der
er tilmeldt 33 medlemmer.
Bestyrelsen har modtaget meget bistand fra konsulenter fra Dansk
Forening for Rosport og fra Dansk Kano og Kajak Forbund i forbindelse
med indførsel af ro-reglementer i FB. De 2 foreninger har godkendt roreglementerne.
Bestyrelsen kan gøres ansvarlig, hvis der sker en ulykke. Præstø
ulykken blev nævnt som et eksempel. Ro-reglementerne er indført for
at leve op til Lov om sikkerhed til søs og de regler, som vort
medlemskab af de landsdækkende forbund Dansk Kano & Kajak
Forbund og Dansk Forening for Rosport tilsiger.
Efter beretningen efterlyste et par medlemmer omtale af yoga i
beretningen og de ridser, det har forårsaget i klubben.
Tidligere bestyrelsesformand Niels Ekstrand berettede om forløbet
vedrørende yoga, og henviste desuden til referater fra
bestyrelsesmøderne. Efter yogaundervisningen var påbegyndt, opstod

der en debat i bestyrelsen omkring afregning overfor
yogainstruktøren. Bestyrelsen besluttede, at de direkte udgifter til
kørsel og færge til Fur kunne indgå i en afregning (et
bestyrelsesmedlem var dog imod forslaget). På baggrund af denne
beslutning, blev yogaundervisningen stoppet af instruktøren.
Efter denne beretning blev der fra forsamlingen efterlyst en forklaring
på det efterfølgende forløb med to nye beslutningsreferater fra
bestyrelsen.
Lars Andersen forklarede, at på mødet den 25/2 2018, hvor det blev
besluttet, at afregningen overfor instruktøren kunne ske med
baggrund i Statens takster for kørselsgodtgørelse blev et medlem som
ikke var til stede på grund af sygdom kontaktet pr. telefon. Med
baggrund i en kort redegørelse, blev forslaget godkendt af
bestyrelsesmedlemmet.
Efterfølgende viste der sig en modstand i bestyrelsen mod
beslutningen den 25/2 2018, hvorfor den første beslutning, der blev
truffet den 30/11 2017 og igen den 25/1 2018 fastholdes med den
begrundelse, at bestyrelsen har valgt at prioritere Bådelaugets
primære formål samt der lægges stor vægt på medlemmernes frivillige
indsats.
Der var efterfølgende en debat og tilkendegivelse af holdninger til
yoga forløbet.


Generalforsamling 2017 i Fur Bådelaug den 3. Marts 2017 kl. 19.

Bestyrelsens beretning for 2016.

Jeg har nu haft fornøjelsen gennem de sidste 12 måneder at være en del af bestyrelsen samt formand i Fur Bådelaug(FB).

Mange ydende medlemmer

Dermed har jeg også haft fornøjelsen af at være med i en stor del af de faste arrangementer gennem året:

Nytårskur, Standerhejsning, Sct. Hans, Standerstrygning, Fællesspisninger, Durup Svømmehal/sikkerhed, Kølbådsture, Julefrokost m.m.

Det har været fantastisk hyggeligt hver gang, og jeg er glad og stolt over at være en del af en klub med så mange ydende medlemmer.

Medlemmerne på banen

Derfor var det også oplagt for bestyrelsen i november, at bede medlemmerne tilbringe en søndag eftermiddag sammen med os i vores dejlige klublokaler, så vi sammen kunne udveksle og udvikle ideer for FB’s fremtid. Gennem en fælles snak ville vi også se på, hvad der trængte til ”tilpasning”.

Og sikke da et resultat!

Ud over en rigtig hyggelig eftermiddag var der masser af gode, fremadrettede forslag og en fornuftig snak om tingene.

Nogle af emnerne var: sikkerhed, sejlads med sejl, omklædning, musikanlæg, overdækning af private kajakker, vaskeplads til kajakker, bedre bad, fælles skiløb, værdi/tørreskab, stærke/svage sider ved FB, ny inrigger, nye pagajer/kajaktyper, udflugt til Livø i lejet turbåd, fælles projekter mellem FB og Fur Havn, omrokering af lokaler, profil på Facebook, opmærksomhed for behov for kortere ture m.m.

Opsamling og realisering

Siden har bestyrelsen brugt en del energi og møder på at tilpasse vores klub ud fra medlemmernes indmeldinger.

Faktisk blev det nødvendigt at nedsætte en arbejdsgruppe vedrørende selve huset og udenomsarealer. Peter Havtorn er tovholder for arbejdsgruppen bestående af Peder, Mathias, Jette, Anne Birgitte og Hans Jørgen og de arbejder ud fra en prioriteringsliste godkendt af bestyrelsen. Arbejdsgruppens plan er at ommøblere bådehallen for at gøre plads til etablering af midlertidige faciliteter i Multirummet.

Derudover arbejdes der på udvidelse af faciliteter til opbevaring af private kajakker. Dette projekt er dyrt, og er stillet i bero indtil videre.

Første prioritet er rydning af buskads på parkeringspladsen og ommøblering af bådehal.

Det mindste skridt i den rigtige retning

Samtidig har bestyrelsen haft meget fokus på sikkerhed i år, idet vi arbejder på en opgradering af klubben.

Vi har således haft besøg af Dansk Forening for Rosport den 17/10 vedrørende sikkerhed til søs. Bestyrelsen kan ikke forsvare, at Bådelauget ikke lever op til love og regler om sikkerhed til søs. Som følge af besøget har Peter Havtorn nu udarbejdet et udkast til et ro-reglement, som kommer ud til medlemmerne, når det er godkendt af bestyrelsen.

Aktuelt er svømmekravet 600 meter til kajak og 300 meter til robåde.

Peter Havtorn fortæller, at der kommer et ændringsforslag om nedsætning af kravene til svømmefærdigheder på Dansk Forening for Ro- sports hovedgeneralforsamling den 18 marts.

De kommende nye regler vil kun omfatte de medlemmer, der er aktive roere.

Yderligere har vi fået nye retningslinjer for brug af klubhus, en Sejl Sikkert app på FB’s hjemmeside og der arbejdes på en ny instruktions-folder til kajak/roning. Altsammen tiltag som strammer op på sikkerheden.

På sigt ønsker bestyrelsen egentlige kajak/roer- kurser, men det er vigtigt, at det sker med små skridt i den rigtige retning, og i et tempo, så vi bevarer sammenholdet i Fur Bådelaug.

Og det skal nok lykkes.

Mange tak for godt samarbejde.

På vegne af bestyrelsen

Niels EkstrandGeneralforsamling 2016 i Fur Bådelaug den 4. marts kl. 19.

Bestyrelsens beretning for 2015

Tak

2015 blev endnu et år med fremgang for Fur Bådelaug.

Aktivitetsniveauet er fortsat stigende, økonomien er sund, og på medlemssiden kan vi glæde os over endnu et år med vækst.I 2015 havde vi 153 medlemskaber, hvoraf de 100 var familiemedlemskaber, 51 enkeltmedlemskaber og 2 juniormedlemskaber. Det samlede antal personer var 425.I 2014 var de tilsvarende tal 141, 98, 42 og 1, og det samlede antal personer var 414.
En af årsagerne til, at det går godt i Bådelauget, er vores mange frivillige.
Den vedlagte adresseliste over bestyrelse og udvalg i 2015 giver et fingerpeg om antallet, men der er mange andre aktive frivillige, for eksempel til rengøring, og til FFFs arrangementer samt Jul på Fur.
Lidt forenklet kan man sige, at vores frivillige enten sparer bådelauget for udgifter, eller tjener penge til os, når overskud fra egne eller andres arrangementer går ind i kassen.
De frivillige er tillige ofte den kerne i Bådelauget, der sikrer bevaringen af både materiel og den positive omgangstone mellem medlemmer og de nye, der kommer til. Bestyrelsen vil gerne takke alle årets ”aktivister” – og vi kan altid bruge flere.


Aktiviteter
Året startede den 10. januar med vores egen nytårskur, som nu ser ud til at blive en tilbagevendende begivenhed.
I vintermånederne er der tid til at bruge motionsrummet, og det har mindst 765 gjort i 2015. Det virkelige tal er nok større, da ikke alle husker at skrive sig på den opsatte liste. Desuden er der tid til fællesspisninger, levende musik, mødeaktivitet og vedligeholdelse af materiellet.
Den 6 marts var der generalforsamling med bestyrelsens forslag til nye vedtægter. Vedtægterne blev godkendte på en ekstraordinær generalforsamling den 30. marts.
Siden kom den nye pontonbro ud, som sædvanligt med bistand fra Furs brandkorps. Den 19. april blev klubstanderen hejst.
I sejlsæsonen arrangerede Ro- og kajakudvalget foruden de to ugentlige mødeaftner en kursusaften for nye roere i Durup Svømmehal, et kursus i praktisk sejlads, et sikkerhedskursus samt udflugter. Desuden fik de med bistand fra naboklubber arrangeret et rohold til Fur Rundt, der vandt præmie som det største hold.
I Pinsen fik den udvidede havn besøg af ca. 20 både fra Struer Sejlklub. Da de havde brug for et lokale til en fællesspisning, fik de lov til at bruge vores bådhal, og dertil sørgede Peder Højris for at Most kom og leverede levende musik. De var yderst tilfredse med hjælpen.
Ved årets Sankt Hansbål var den udmærkede taler Bente Kæseler - Ikke vores kasserer men lederen af Fur Friskole.
Efter sommerferien planlagde Kølbådsudvalget 4 fællessejladser , men på grund af vejrforholdene blev kun turene til Sundsøre og Rønbjerg afholdt.
Den 24. oktober blev standeren halet ned.
I efteråret tilbød et af vores medlemmer at lede et hold medlemmer i yoga. Det var så vellykket, at det fortsatte ind i det nye år.
Året sluttede med den traditionelle julefrokost, hvor deltagerne medbringer en ret til fællesbordet.


Materiel (både, inventar og bygninger)
Vores lokaler ser stadigvæk nye og velplejede ud, men i efteråret er der kommet en læk et eller andet sted i taget. Tømmermester Per Christensen der havde opgaven, mener at den måske skyldes en ukorrekt montering af solcellerne, der opsattes af et firma, der nu vistnok er lukket. Hvis der ikke kan findes en der er ansvarlig og betalingsdygtig, kan vi risikere selv at skulle betale.
Under alle omstændigheder vil der allerede nu blive reserveret et beløb til bygningernes vedligeholdelse.
På parkeringspladsen har vi nu fået lys, som bådelauget selv har betalt.
Blandt det sejlende materiel er det i årenes løb sket en gradvis fornyelse, men de i øvrigt velfungerende gamle robåde af træ, har nok mest behov for fornyelser. Selv om der også her er reserveret et beløb, vil det være påkrævet med ekstern økonomisk støtte, når det skal ske.


Økonomi
Bestyrelsen har nogle år levet i uvished om, at der kunne komme en efterregning vedrørende vores nye lokaler, men den 18. december 2015 fik vi en yderst glædelig meddelelse fra Skive Kommune. Der stod blandt andet, at sagen er endeligt afsluttet, og ”Der udestår derfor ikke noget mellemværende mellem Skive Kommune og Fur Bådelaug eller mellem Skive Kommune og andre parter i sagen.”
Derfor synes bestyrelsen, at der nu kan slækkes lidt på de stramme økonomiske tøjler. Som det vil fremgå af regnskabsaflæggelsen, foreslår vi generalforsamlingen, at der henlægges et øremærket beløb på i alt 125.000 kr., fordelt med 35.000 kr. til vedligeholdelse af hus og materiel, 30.000 kr. til nye aktiviteter og 60.000 kr. til nyt materiel.
Det ændrer dog ikke ved, at vi fortsat skal undgå nye større faste driftsudgifter, at vi fortsat har brug for de mange frivillige medlemmer til forskellige opgaver, samt vi fortsat håber, at Furs fonde vil blive ved med at se med milde øjne på ansøgninger fra Bådelauget.


Generalforsamling 2015 i Fur Bådelaug den 6. marts kl. 19


Beretning for 2014

Tak

Årets vigtigste og største nyerhvervelse var den nye pontonbro, som vi kunne tage i brug samtidig med at klubstanderen blev hejst den 26. april.I den forbindelse er der i særlig grad grund til at takke Fuur Sparekasses Almene Fond, der gav 150.000 kr., og tillige Skive Kommunes Landsbyudvalg, som støttede anskaffelsen med 70.000 kr. Ud over at være bådebro, er det også en badebro med stige ved brohovedet. Broen blev taget ind samtidig med at standeren blev strøget den 18. oktober.

Desuden har vi med et tilskud fra Spar Nord på 5.000 kr. kunne erhverve en robåd af typen Explorer 4,6.Den letroede jolle kan rigges til en eller to personer. Da den svenske producent kun leverer til Malmø eller Gøteborg, var vi meget glade for den assistance som Frede Alstrup og fragtfirmaet Freja gav. Det blev både hurtigere og billigere end vi selv kunne have klaret.Også på medlemssiden går det fortsat fremad. I 2014 havde vi 414 registrerede medlemmer, fordelt på 141 medlemskaber (98 familiemedlemskaber, 42 voksne og 1 juniormedlemskab). De tilsvarende tal for 2013 var 353 (fordelt på 94 familier og 34 voksenmedlemskaber ).Vores motionsrum er i løbet af 2014 blevet benyttet 783 gange.


Aktiviteter

Årets aktiviteter er nu ved at omfatte hele året, men dog med den forskel at størstedelen af sommervirksomheden foregår på eller ved vandet, og i vinterhalvåret udnyttes klubhus og bådehal stadigt mere. Derfor er det altid godt jævnligt at kigge på www.furbaadelaug.dk.I januar var der eksempelvis en lørdag eftermiddag med levende musik, en aften med fællesspisning, en aften med bestyrelsesmøde og en aften, hvor Kurt Kæseler berettede om, hvordan han havde sejlet rundt om Fur via Haparanda i Den Botniske Bugt.

I vinterens løb har der været fællesspisning tre gange og ligeledes levende musik tre gange, og en stor del af udvalgenes mødevirksomhed er også foregået i klubhuset.Desuden er det også i vintermånederne, at materiellet ses efter og vedligeholdes.Kajakker og robåde har været i hyppig brug i sommerhalvåret, og takket være Dorte Christensens indsats med Lars Roost og Jørgen Jeppesen som mwedhjælpere har der også været gang i begynderundervisningen for optimistsejlere.Ro- og kajakudvalget har afhold weekendkursus for medlemmer, og Jesper Højris har i tre uger af juli kunnet bookes til individuel begynderundervisning. Ro- og kajakudvalget har desuden været aktive med blandt andet at arrangere kursus i Durup Svømmehal, fælles rotur Fur Rundt, sejlads på Karup å og udflugt over land til Struer.Kølbådsudvalget har arrangeret fælles sejladser til andre havne i Limfjorden.Til udvalgene hører også festudvalget, som sikrer os alle god mad og drikke til mange af årets begivenheder, og rengøringsholdene som sørger for at alt endnu ser ud som nyt.Som sædvanligt har medlemmer fra Bådelauget været frivillige i flere af de større arrangementer på øen, som foregår under FFFs (Furs Forenede Foreninger) paraply.Ved lotteriet i forbindelse med Jul på Fur, har vi fået en ny samarbejdspartner i Støtteforeningen for Fur Friskole. Desuden afholdt vores Ro- og kajakudvalg et åbent Hus arrangement i forbindelse med Jul på Fur. Ved vores Sank Hansbål var årets udmærkede taler Betina Bugge, campingpladsbestyrer og nyvalgt medlem af kommunalbestyrelsen for Skive.


Andre opgaver

Når det gælder udvidelse af Fur havn, er der i årets løb sket meget. På den tekniske side har kommunen valgt rådigiver, opgaven har været i udbud, og i skrivende stund er der slået spuns til det nye havnebassin.Desuden er der på et borgermøde etableret en bestyrelse for ny forening for bådejere, som har forhandlet med Skive kommune om vilkårene for at kommunen overlader en del af driftsansvaret til foreningen.

Hvis alt går godt, vil der i fremtiden næppe være behov for Havnerådet.Som omtalt på sidste års generalforsamling ønskede bestyrelsen at vi udtrådte af Skive Idræts Samvirke SIS, og det skete ved årets begyndelse.Da især kajaksejlads er i vækst i disse år, og da det nye centrale register for idrætsorganisationer gav færre udgifter til de nationale organisationer (Dansk Sejlunion og Dansk Forening For Rosport), har bestyrelsen søgt om optagelse i Kano og Kajakforbundet. Hvis vi optages, vil den samlede udgift stadigt være mindre end før.På sidste generalforsamling blev bestyrelse pålagt, at fremsætte et forslag til nye vedtægter til Generalforsamlingen 2015. Vi håber på en velvillig modtagelse af det.

Generalforsamling 2014 i Fur Bådelaug den 7. marts kl. 19

Beretning for 2013

Tak

Også i 2013 har Fur Bådelaug mødt stor velvilje hos såvel øens egne som andre fonde i vores bestræbelser for at ajourføre materiellet.

Fonden Fur Brand har således doneret kr. 11.000 til nye kajakker, Spar Nord har givet et tilskud på kr.5000 til en Explorer 4,6 robåd, Trygfonden har skænket redningsveste til voksne, Dansk Sejlunion/Torms Fond har givet redningsveste og våddragter til børn.Desuden har Fuur Sparekasses Almennyttige Fond givet tilsagn om kr. 150.000 til at erstatte den nedslidte pontonbro med en ny. I skrivende stund ligger der også en ansøgning hos Skive Kommunes Landsbyudvalg om at støtte samme sag, og hvis den imødekommes, kan vi begynde sejlsæsonen med en ny både- og badebro.
Vi takker varmt for de økonomiske bidrag, som indirekte tillige er en anerkendelse af det frivillige arbejde, der ydes af vores medlemmer i Bådelaugets mange udvalg.
Endelig skal der også lyde en stor tak til alle medlemmer, og der er blevet flere af os. Ved årets udgang var medlemsskaren på 353 registrerede personer, og dertil 34 voksenmedlemsskaber. Den markante fremgang skyldes nok især, at øens sommergæster har fået øje på bådelaugets tilbud, og dertil vores motionsrum. Motionsrummet blev i årets løb brugt 920 gange.

Aktiviteter

Årets aktiviteter er foruden de sædvanlige i sommerhalvåret præget af de muligheder, som vores nye klubhus har givet hele året.

Da vores udvalg tit får gode ideer, der ikke nødvendigvis er planlagte ved årets begyndelse, er det altid en god ide at kigge på vores hjemmeside www.furbaadelaug.dk, hvor man kan få besked om såvel aktuelle arrangementer, som de mere faste punkter og planlagte aktiviteter.

Klubstanderen var hejst i perioden 13.4-26.10
Kajaksejlads er i tydelig vækst i disse år, men også robådene har været brugt, især af faste motionshold.
Hvis man er et af vores nye medlemmer, kan det være en god ide, at møde op til en af roernes ugentlige mødedage og få en snak med de tilstedeværende.
Ro- og kajakudvalget har blandt andet arrangeret ture og kæntringsøvelse for voksne i Durup svømmehal.
Optimistjollerne har desværre ikke været meget på fjorden. Som nævnt på sidste generalforsamling manglede vi nye medhjælpere til onsdagssejladserne, og da der kun meldte sig én, måtte vi desværre aflyse dette tilbud.
Som en delvis erstatning blev der i 14 dage i juli tilbudt begynderundervisning i kajak for børn og voksne, som kunne booke et kursus på 2-3 timer for hold på maksimum 5 personer hos Jesper Højris, der er instruktør. Det var en udpræget succes, og hvis der heller ikke i år kan findes frivillige medhjælpere til onsdagsaftenerne, vil det blive søgt gentaget i 2014.
Kølbådsudvalget har også i 2013 arrangeret fælles sejladser til andre havne i Limfjorden.
Til de faste begivenheder hører også vores bål til Sankt Hans, hvor årets båltaler Birgit Ladefoged trak mange besøgende.

Blandt de nye grupperinger er rengøringsholdet, hvor ca. 10 hold a to personer har påtaget sig en ugentlig rengøringstørn, så huset fortsat ser ud som nyt.
Blandt vinterens tilbud har været undervisning til duelighedsbevis med Per Wallentin og Poul Erik Wadskjær som kompetente lærere. Alle der indstillede sig til den teoretiske og den praktiske prøve bestod.
I vinterhalvåret har medlemmer (gerne med gæster) tillige kunnet deltage i Fællesspisning, hvor et par medlemmer på skift har tilberedt måltidet, der kun har kostet råvarerne pris. Mellem 25 og 40 har brugt anledningen til en nem, god og billig middag i godt selskab.
På udvalgte lørdage har der også været levende frokostmusik til egen medbragt madpakke.

Året sluttede med den traditionelle Julefrokost, der er et sammenskudsgilde, og det nye begyndte den 29. januar 2014 med Kurt Kæselers spændende foredrag med billeder om hans sejlads rundt om Fur via Haparanda.


Andre opgaver

Foruden vores egne udvalg, har vi også medlemmer, der arbejder for os og hele øen i Fur Forenede Foreninger FFF, enten i bestyrelsen eller som frivillige medhjælpere ved Fur Rundt Marchen og når Træskibssejladsen Limfjorden Rundt kommer til Fur.

Når der er Jul på Fur, samarbejder vi med spejderne om at afholde lotteri.

Desuden har vi en plads i Havnerådet.
Havnerådet består af repræsentanter for havnens brugere og beboere, og det er rådgivende for Skive Kommune. Det betyder, at Teknisk forvaltnings afdeling for Park og Vej bestemmer, i hvilket omfang de vil bruge Havnerådet, og om de vil følge eventuelle anbefalinger.
Det er også her planerne om en eventuel havneudvidelse er blevet debatteret. Det sidste halvår af 2013 har der dog i realiteten ingen forhandlinger været, men på et Havnerådsmøde den 19. februar 2014 gik der hul på bylden. Finansieringen synes nu sikret, men en af donatorerne har betinget sit tilsagn af, at kommunen overdrager en del af havnens drift til en forening. Fra brugerside har vi hidtil forgæves udbedt os specificerede oplysninger om havnens driftsøkonomi, men nu begynder de at komme. Hermed kan man forhåbentlig snart vurdere, om en ny forening bestående af bådejere i havnen, kan og vil påtage sig ansvaret for at drive en del af havnen. Forvaltningen gav sidst på mødet tilsagn om, at der indenfor de næste par måneder, vil blive arrangeret et møde på Fur for alle med faste bådepladser om den eventuelle forening og havneudvidelsen.


Økonomi og overvejelser i bestyrelsen
Som det fremgår af regnskabet for 2013 er årets overskud næsten 70.000 kr., som efter note 1-3 bliver reduceret til 29.258,82 kr., der foreslås henlagt til anskaffelse af ny bro.
Alt i alt et pænt driftsresultat for 2013.

På indtægtssiden er de to største poster kontingenter på 57.200 kr. (konto 1040) og indtægter ved arrangementer på 27.434,83 kr. (konto 1070) hvorfra der skal trækkes de tilhørende udgifter på 13.407,98 kr. De kommunale tilskud (konto 1020 og 1021) skal fratrækkes den skønnede tilbagebetaling (note 3), og er derefter 12.553 kr. De kommunale tilskud reguleres af Skiveordningen, som efter et ensartet regelsæt kan gives til alle kommunes idrætsforeninger.

På udgiftssiden er den største post 20.784 kr. til andre foreninger (konto 2070) . Det er fortrinsvis til Dansk Sejlunion og Dansk Forening For Rosport.

Bestyrelsen har både overvejet, om vores medlemskab af Skiveordningen kan betale sig, og hvordan vi kan reducere udgifterne til de nationale idrætsorganisationer, og vi vil derfor gerne have tilkendegivelser fra medlemmerne, inden vi beslutter os.

Sagen er, at vores glimrende solceller og det faldende antal aktivitetstimer for børn og unge under 25 år reducerer beregningsgrundlaget for de kommunale driftstilskud, og samtidig indeholder medlemskabet en række begrænsninger på Bådelaugets egenindtjening. For en udmeldelse taler også det ret omfattende bureaukrati i forbindelse med regnskabsaflæggelsen til Skive-ordningen.

For de nationale organisationer synes situationen at være anderledes. Her er indført et fælles centralt medlemsregister, hvor der kun betales medlemskab for aktive medlemmer. Det vil sige, at vores kontingentudgift hertil vil falde. Vi kan endda for en lavere samlet udgift også søge om optagelse i Kano- og Kajakforbundet, hvor de to første års medlemskab er gratis.

Da værdien af disse medlemskaber især er adgangen til materielanskaffelser, kursus og rådgivning, vil det således nok være det mest hensigtsmæssige.Generalforsamling 2013 i Fur Bådelaug 

Beretning for 2012
Indledning og Tak
Den 27. april var en dag mange havde set frem til. Det var dagen, hvor Bådelauget havde standerhejsning og tillige holdt åbent hus i vore nye lokaler.
Trods det kolde og blæsende vejr var der fuldt hus, og dertil taler, gaver og godt humør.
Blandt gæsterne var roere fra Århus Roklub, som forærede os en brugt men velholdt firer med styrmand.
Nu stod de nydelige bygninger der, klare til at blive taget i brug, og det er de blevet i årets løb. 

Fremgang kan jo måles på mange måder, men for en forening, hvis virksomhed afgøres af medlemmernes frivillige indsats, er den bedste målestok måske medlemstallet.
Ved årets udgang var vi 251 medlemmer – en fremgang på omtrent 20%. 

Allerede sidste år kunne jeg takke Ministeriet for Bolig, By og Landdistrikter, Skive Kommune, Fuur Sparekasses Fonde og Fonden Fur Brand i forbindelse med finansieringen af byggeriet, hvor øens egne fonde har betalt mere end halvdelen af byggesummen.
Men dertil har Brugsen sørget for, at vi har nye stole og borde i klublokalet, Frivillighedsfonden og Bagerifonden har sikret blandt andet køkkenudstyr, og sidst på året så Fuur Sparekasses Fonde og Fur Brand igen med milde øjne på Bådelauget, så vi kunne få redskaber til motionsrummet. 

Aktiviteter
Indtil standerhejsningen var der stor travlhed med håndværkere, og dertil mange medlemmer, der gjorde et stort arbejde med talrige praktiske gøremål. 
Derefter kom sommerhalvårets faste punkter i gang med undervisning for børn og unge om onsdagen, klubaftner for roere, og i øvrigt individuelt brug af vores materiel
For ejere af køl- og motorbåde har der været arrangeret fælles weekendture, og roerne har blandt andet været på Måneskinstur.
Til de faste aktiviteter hører også kæntringsøvelse i Durup Svømmehal, samt Sankt Hans aften, hvor den daværende formand for menighedsrådet Anne Marie Hansen var en glimrende båltaler. 
Interessen for vores nye lokaler har været stor, og medlemmer er yderst velkomne til at vise rundt for venner og bekendte.
Som modtagere af kommunale driftstilskud, må vi dog hverken udlåne eller udleje lokalerne til medlemmers eller andres private fester. 

Som sædvanligt har Bådelauget stillet frivillige til Fur Rundt Marchen, Sejladsen Limfjorden Rundt og sammen med spejderne afholdt lotteri i forbindelse med Jul på Fur. 

Den 5.oktober blev standeren halet ned, og ved at bygge reoler til kajakker og optimistjoller, fik vi plads til alt det sejlende materiel i Bådehuset. Men i år betød standernedhalingen ikke, at foreningen gik i dvale.
Det er derfor en god ide, at holde sig ajour ved at kigge på www.furbådelaug.dk 
Der blev således planlagt i alt 5 aftner med fællesspisning, med første aften i oktober. Medlemmer laver på skift måltidet til deltagerne, der for 50 kr. får et godt måltid i godt selskab. Det ser ud til at være en god ide, hvor der til de afholdte aftner har været mellem 20 og 35 deltagere. 

Desuden er der igangsat et kursus til duelighedsbevis med Per Wallentin og Poul Erik Wadskjær som lærere og onsdag som kursusaften. Der afholdes teoretisk og praktisk prøve i foråret 2013. 

Endelig kan medlemmer med nøgle anvende vores motionsrum på det tidspunkt af døgnet, der passer dem bedst. 

Den 30. november blev der afholdt den sædvanlige hyggelige Julefrokost 

Økonomi
Som det fremgår af det reviderede regnskab for 2012, kan vi trods det usædvanlige år og vores lave kontingent slutte med endnu et år med ”et net men ikke prangende overskud” og en kassebeholdning på ca. 100.000 kr. Derfor vil bestyrelsen foreslå uændret kontingent. 

Byggeregnskabet er derimod endnu ikke afsluttet. Det skyldes ikke vores glimrende byggeudvalg, som har holdt det med kommunen aftalte budget. Men som omtalt ved sidste års generalforsamling er jokeren især beregningen af det endelige momsbeløb. Sagen ventes afgjort i første halvdel af 2013, og først derefter vil bestyrelsen overveje eventuelle nyanskaffelser. Det frivillige arbejde – og et ønske
I det politiske liv og i medierne ser det for tiden næsten ud som om, at det frivillige arbejde er en ny
opfindelse. På Fur og i mange andre lokalsamfund ser det anderledes ud.
I Bådelauget er det seneste skud på stammen en gruppe medlemmer, der har meldt sig til på skift at tage en ugentlig rengøring i vores nye pæne lokaler. Det går fint, fordi mange har meldt sig, og påtager sig ansvaret.
Derimod kan der være andre af vores mange udvalg, hvor medlemmer gerne vil have flere at arbejde sammen med eller trænger til afløsning.
Det gælder i hvert fald instruktørerne til undervisningen af børn og unge i sejlsæsonens onsdagsaftner.
Det har en årrække været Kirsten Høegh, Per Wallentin og mig, men hvis ikke der kommer nye og gerne yngre kræfter til, må vi se i øjnene, at undervisningen må aflyses i år.
Så meld jer, eller giv os et tip om unge eller voksne med interesse for opgaven.