Fur Bådelaug‎ > ‎

For medlemmerne


Forslag fra Tove Heidemann:

Forslag til vedtagelse på generalforsamlingen i Fur Bådelaug 16. marts 2018

Undertegnede foreslår hermed følgende:


At bestyrelsen som hidtil skal godkende aktiviteter, som foregår i foreningens
lokaler, men at bestyrelsen i øvrigt ikke skal blande sig i, hvordan sådanne
aktiviteter igangsat af medlemmer gennemføres.

Forslaget er fremsat med baggrund i sagen om yogaundervisningen i efteråret 2017. Den blev aflyst
efter de første tre gange, fordi et flertal af medlemmerne i bestyrelsen ønskede at bestemme,
hvordan instruktøren skulle afregnes.
På det tidspunkt havde der to år i træk været gennemført yogaundervisning med samme instruktør
til deltagernes fulde tilfredshed og til en særdeles rimelig pris, som blev aftalt mellem instruktør og
deltagere. Den aftalte pris for 2017/18 svarede til det beløb, der var betalt de foregående år.
Det skal understreges, at både instruktør og deltagere er medlemmer af Fur Bådelaug og dermed har
fri adgang til klublokalet.
Det har været anført som argument fra det flertal af bestyrelsesmedlemmerne, som tog
beslutningen, at frivilligt arbejde i en forening ikke skal honoreres. Hertil kan anføres, at
instruktøren netop ikke udfører et frivilligt arbejde, som kan sammenlignes med andre aktiviteter i
klubben – rengøring, madlavning, vedligeholdelse, klargøring af materiel etc. Hun har indgået en
aftale med deltagerne, som forpligter hende til at undervise en bestemt ugedag i en hel sæson.
Sagen har udløst en trykket stemning blandt medlemmer i Bådelauget. Det skal der findes en
løsning på, så vi alle kan mødes og arbejde godt sammen i fremtiden. Derfor dette forslag.

Sagen kan give anledning til overvejelse over, hvad der skal være Fur Bådelaugs succeskriterier.
Jeg foreslår følgende: at der foregår en mangfoldighed af aktiviteter i klubben, således at alle
medlemmer kan føle sig tilgodeset uanset alder, interesser og fysisk formåen. Eller sagt på en anden
måde: at der er højt til loftet og lys i vinduerne. Bestyrelsens fornemste opgave må være at skabe
gode rammer, men ikke restriktioner.


Tove Heidemann
Hindkjærvej 1
7884 Fur
Tove.heidemann@gmail.com
20284876


Forslag fra Kirsten Høegh:

Forslag til Fur Bådelaugs generalforsamling den 16. marts 2018:

Jeg foreslår, at der bliver givet en gennemgang af, hvilke foreninger/organisationer Fur Bådelaug er
medlem af. Herunder hvad det koster og hvad glæde bådelauget og dets medlemmer har af
medlemskabet.
Herefter foreslår jeg hvert medlemskabs fortsættelse sættes til afstemning enkeltvis, således
generalforsamlingen sikre sig, at bådelauget er medlem af de foreninger/organisationer,
medlemmerne ønsker. Jævnfør vedtægterne.

Kirsten Høegh


Fur Bådelaug
Dagsorden for generalforsamling den 3. marts 2017 kl. 19:00

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse

4. Fastsættelse af indeværende års kontingent

5. Behandling af indkomne forslag.

Poul Erik Wadskjær har den 10. marts 2016 genfremsat nedenstående forslag til ændring af
vedtægterne:
I de nuværende vedtægter § 7., stk.4 står der blandt andet:
”Et medlemskab har 1 stemme”. Poul Erik Wadskjær foreslår i stedet:
Et medlemskab har 1 stemme. Et familiemedlemskab har 2 stemmer.

Fur Bådelaugs bestyrelse foreslår flg. tilføjelse i slutningen af §10:
Der kan stemmes ved fuldmagt, dog kun én fuldmagt pr. stemmeret.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter

7. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant

8. Eventuelt

Såfremt der ikke opnås kvalificeret flertal til vedtægtsændringerne
under pkt. 5, indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling i
umiddelbar forlængelse af den ordinære generalforsamling.Fur Bådelaug
Dagsorden for ekstraordinær generalforsamling den 3. marts 2017

1. Valg af dirigent

2. Forslag til ændring af vedtægternes § 7., stk.4:
Nuværende ordlyd:
”Stemmeret har alle medlemmer over 18 år, der ikke står i kontingentrestance.
Et medlemskab har 1 stemme. Der kan stemmes ved fuldmagt, dog kun én fuldmagt pr.
stemmeret”
Foreslås ændret til:
”Stemmeret har alle medlemmer over 18 år, der ikke står i kontingentrestance.
Et medlemskab har 1 stemme. Et familiemedlemskab har 2 stemmer.
Der kan stemmes ved fuldmagt, dog kun én fuldmagt pr. stemmeret”

3. Forslag til ændring af §10:
Nuværende ordlyd:
”Vedtægtsændringer kan vedtages på en ordinær generalforsamling hvor mindst
1/3 af de stemmeberettigede medlemmer er til stede og hvor mindst 2/3 stemmer
for ændringsforslaget. Redegørelse for forslaget skal fremgå af indkaldelsen til den
pågældende generalforsamling. Hvis der ikke kan opnås kvalificeret flertal,
indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling med mindst 8 dages varsel,
hvorefter forslaget kan vedtages, hvis 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede
medlemmer stemmer for forslaget”.
Foreslås ændret til:
”Vedtægtsændringer kan vedtages på en ordinær generalforsamling hvor mindst
1/3 af de stemmeberettigede medlemmer er til stede og hvor mindst 2/3 stemmer
for ændringsforslaget. Redegørelse for forslaget skal fremgå af indkaldelsen til den
pågældende generalforsamling. Hvis der ikke kan opnås kvalificeret flertal,
indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling med mindst 8 dages varsel,
hvorefter forslaget kan vedtages, hvis 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede
medlemmer stemmer for forslaget. Der kan stemmes ved fuldmagt, dog kun én
fuldmagt pr. stemmeret”.

4. Eventuelt


Hiv ankeret op og lad gå –

sæt kursen mod Livø…..

Livet er til for at leves… Livø er til for at opleves…

Et nyt tiltag er ved at blive etableret på Livø – Forårs Jazz, nogle af de garvede Jazz veteraner som har sat deres fodaftryk på Livø gennem mange år, har nu sat sig sammen med den nye forpagterpar Ulla og Jesper og arrangere Forårs Jazz. Vi vil gerne reserver plads til jazzvenner til søs så i kan kommer sikkert i havn, derfor har vi beslutte at reservere et antal borde til jer søens folk!

Musikken er selvfølgelig omdrejningspunktet i et sådant arrangement og da et af Europas mest succesrige Jazz orkestre, Second Line fra Sverrig blev spurgt om de havde lyst til at komme til Livø sprang de straks til, så der venter en kanon oplevelse for deltagerne på dette års Forårs jazz – derudover har et fantastisk Norsk band New Orleans Jazz Cab meldt sig også, Neanders Jazzband sammen med Advokaterne, Løgstør Paraders og Limfjordens Sønner, så der bliver sikker bal på kajen også, men det er jo op til deltagerne

Provianten leveres af det nye forpagterpar, så i kan glæde jer.

Livet er jo til for at leves og det bliver den til forårs Jazzen 2017 19.-20. maj.

Havnen på Livø er klar til at tage imod dig og dine sejlervenner, så hiv ankeret op og lad gå – sæt kursen mod Livø….. og vær med til at skabe en årlig tilbagevendende tradition.

Hvor: Livø

Hvornår: 19.20. maj 2017

Kontakt Luffe på telefon 24 67 70 81 eller send ham en mail: foraarsjazz@mail.dk og sig du vil have plads ved sejlerbordene.  

Se: www.foraarsjazz.dk
Referat af medlemsmøde i Fur Bådelaug søndag den 6/11 2016 kl. 13.00

Mødet startede med at Niels Ekstrand bød velkommen til de fremmødte og orienterede om baggrunden for
medlemsmødet. Formålet med medlemsmødet er at udveksle og udvikle ideer om Fur Bådelaug, således
bestyrelsen har noget at arbejde med fremadrettet.

Kurt Kæseler blev udpeget til ordstyrer.

Følgende punkter blev foreslået som dagsordren:

1. Sikkerhed
2. Sejlads med sejl
3. Omklædning
4. Musikanlæg
5. Overdækning af private kajakker herunder mere plads til private kajakker
6. Vaskeplads til kajakker mm.
7. Bedre bad
8. Skiløb (vinter)
9. Værdiskab/Tørskab
10. Fur Bådelaugs stærke og svage sider
11. Ny inrigger til erstatning af en af de gamle
12. Andre pagajer + andre typer kajakker
13. Udflugt til Livø i lejet turbåd
14. Fælles projekter mellem Fur Bådelaug og Fur Havn
15. Omrokering af lokaler
16. Profil på Facebook
17. Opmærksomhed for behov for korte ture
18. Øvrige bemærkninger
19. Afslutning

I det følgende er medlemmernes forslag, ideer og ønsker beskrevet:

Ad. 1 Sikkerhed

Fur Bådelaug har indtil dags dato været en klub uden de store skrevne regler for sikkerhed. Niels Ekstrand
orienterede om, at der har været afholdt et klubbesøg i Fur Bådelaug med en repræsentant fra DFfR, hvor
bestyrelsen deltog. Der er forskellige sikkerhedsregler for roning i inrigger og kajakker. Fur Bådelaug skal
leve op til søfartsloven og har et rederansvar. Bestyrelse og formand kan gøres ansvarlig ved en ulykke.
Krav til roere og materiel skal gennem vedtægter og reglement defineres af klubbens bestyrelse.
Vil indførsel af krav om f.eks. svømmeprøve m.v. skræmme medlemmerne væk. En egentlig uddannelse for
ro/kajak- folket er ligeledes ønskeligt for eks. DFfF (Dansk Forening for Rosport) og vil måske udfordre
medlemmerne yderligere. Metoder for håndhævelse af reglerne blev drøftet. Hvordan skal klubben
håndtere turister der ”låner” Bådelaugets både og kajakker.
Bådelauget vil komme rigtig langt i overholdelse af sikkerhed, hvis der foreligger et ro-reglement og
Bådelauget sikrer, at medlemmerne er bekendt med reglementet. Det vil tage en rum tid før medlemmerne
kan leve op til reglerne, det vil ikke kunne ske over en sæson. Bestyrelsen kan i første omgang indføre et
skriftligt krav overfor hver enkelt roer.
Det blev også nævnt at andre klubber evt. kan spørges, hvordan de gør samt der kan søges hjælp fra DRfR
og DKF (Dansk Kano og Kajak Forbund).
For sommerhusmedlemmer kunne der være et tilbud om kurser i brugen af Bådelauget, dets materiel samt
sikkerhed.
Det vil kun være overfor de aktive roere i klubben, der stilles krav om overholdelse kommende regler for
sikkerhed. Øvrige medlemmer som f.eks. udelukkende benytter motionsrummet vil ikke være omfattet af
et ro-reglement.

Ad. 2 Sejlads med sejl

Der bør pågå en revidering af antallet af optimistjoller. Hvert år flyttes et antal joller ud af bådehallen og
tilbage igen, når sæsonen er slut. Optimistjollerne benyttes i et meget lille omfang og de tager plads op. Det
vurderes, at et par stykker er nok. Der er forslag om, at beholde de to bedste og deponere resten eller
sælge dem.
Som alternativ kunne der evt. indgås et samarbejde med Fur Havneforening vedrørende sejlads. Der kunne
være et tilbud om et sejlerkursus med instruktør tilknyttet. Der kunne også være tilbud om sejlads på en
fast ugedag for medlemmer der er interesseret i sejlads.
Ønske om Wayfarer- jolle til klubben, da den nuværende store jolle er for tung og mangelfuld i rigning. Der
blev efterlyst et ophalerspil til at trække jollen ind på plads efter sejlads, da jollen er i den tunge ende.
Den nye robåd beregnet til 2 roere, som blev anskaffet for et par år siden, bliver aldrig brugt. Der er forslag
om salg af båden, idet den tager forholdsvis meget plads op i bådehallen.

3. Omklædning

Der blev stillet forslag om bedre faciliteter for omklædning i forbindelse med roning. Et separat rum med
opdeling til herrer og damer med bænke og knager. Flere muligheder for placering af omklædningsfacilitet
blev forslået. Omklædningsfacilitet kunne evt. indrettes i rummet med motorbåden (multirummet).
Multirummet kunne flyttes til en evt. tilbygning. En evt. omstrukturering i bådehallen blev foreslået,
loftrummet kunne evt. udnyttes bedre.
Det blev foreslået, at inventar til brug for omklædningsrum evt. kan findes/købes på en nedlagt skole.
Der var forslag om nedsættelse af en arbejdsgruppe til at arbejde med forslaget, herunder udarbejdelse af
budget.

4. Musikanlæg til yoga
Bestyrelsen vil tage stilling til forslaget ved næstkommende bestyrelsesmøde.

5. Overdækning af private kajakker, herunder mere plads til private kajakker
Der er kun plads til en kajak mere i nuværende konstruktion. Kajakkerne på de nederste pladser får meget
sol, hvilket ikke er tilfredsstillende. Der kom forslag om en ny væg/hegn og etablering af overdækning
mellem hegn og Bådelaug til brug for yderligere opbevaring af private kajakker. Der vil således blive plads
til dobbelt så mange kajakker. Forslaget er drøftet med naboen, som er positivt indstillet overfor hegnet.
Betaling for opbevaring af private kajakker blev drøftet, der opkræves for nuværende 150 kr. årligt, kunne
sagtens sættes op til 200 kr. om året. Det er et must, at Bådelauget kan tilbyde opbevaring af kajakker. I
Skive roklub har man attraktive pladser til opbevaring, og det koster ikke noget. Det koster 1.600 kr. årligt
for et medlemskab i Skive roklub.
De medlemmer som benytter opbevaring af kajakker – det er sandsynligvis også de medlemmer, der er de
mest aktive i klubben. Grunden til at en del roere har egne kajakker er, at klubbens kajakker er tunge og har
en ringere kvalitet/stand.
Der er et ønske om, at ophæng til kajakkerne forbedres.
Forudsætningen for, at medlemmerne bliver ved med at komme i klubben, er ordentlige faciliteter.

6. Vaskeplads til kajakker
Der er behov for et par vaskepladser for at undgå at skade kajakkerne, og det vil være relativt nemt at
etablere et par vaskepladser med nogle stolper.

7. Bedre bad

Der blev stillet forslag om bedre mulighed for et ordentligt bad og som kan afsluttes med koldt vand.
Punktet hænger sammen med punkt 3. I nuværende 2 brusefaciliteter er der etableret trykknapper i
bruserummene. Det fungerer ikke hensigtsmæssig, idet begge brusere tilsyneladende skal være aktiveret
for, at der kan løbe varmt vand igennem. Det er ikke muligt, at skifte til koldt vand på grund af
trykknapfunktionen.

8. Skiløb (vinter)

Et medlem har tilbudt at arrangere skiløb om vinteren for klubbens medlemmer og løbene kunne evt.
formidles via mails fra Fur Bådelaug. Medlemmet arrangerer også skiture til Norge 2 gange om året.
Tilbuddet om skiløb drøftes i bestyrelsen.

9. Værdiskab/Tørskab

Punktet skal ses i sammenhæng med punkt 3. Der er ønske om opsætning af skabe som kan låses til
personlige ting.

10. Fur Bådelaugs stærke og svage sider

Bestyrelsen bør gøre sig overvejelser om stærke og svage sider.
De stærke sider kunne være:
Små driftsudgifter
Der er mange medlemmer der tager et medansvar og initiativ
Sommerhusgæster
Det er frivilligheden der bærer klubben
Vellighed hos Øens Fonde ved ansøgning om midler
De svage sider kunne være:
Sikkerhed
Kommunal grund – kompliceret at bygge til
Forkert alderssammensætning på øen
Bestyrelsen bør klarlægge i hvilket retning de ønsker klubben skal gå.

11. Ny inrigger til erstatning af en af de gamle
Klubben har 3 traditionelle inriggere, som der er meget vedligeholdelse på. Der er ønske om udskiftning til
glasfiber. I første omgang ønskes en båd i glasfiber. Bestyrelsen arbejder med forslaget.

12. Andre pagajer + andre type kajakker

Der er ønske om et par nye og bedre type kajakker end de kajakker klubben stiller til rådighed. Endvidere er
der ønske om lettere og bedre pagajer.
Der kunne være betingelser knyttet til udlån af de evt. nye og bedre kajakker.
Et par nye medlemmer roste Fur Bådelaug for en god modtagelse /introduktion i forbindelse med opstart i
klubben.
Sommerhusmedlemmer som typisk kun benytter klubben i begrænset omfang får generelt ingen
instruktion i brugen af huset, materielet og sikkerhed.
Der er 89 familiemedlemsskaber, hvoraf 40 familiemedlemsskaber er fastboende.
Det blev pointeret, at et familiemedlemsskab kun er for den tilmeldte familie og ikke evt. andre
medlemmer af familien og evt. lejere af sommerhuset.

13. & 14. Udflugt til Livø i lejet turbåd og fælles projekter mellem Fur Bådelaug og Fur Havn

Det er ikke længere muligt, at arrangere ture til Livø i fiskekuttere. Der blev stillet forslag om, at arrangere
en tur til Livø i en lejet turbåd f.eks. Livøfærgen eller Limfjordsbussen med et evt. foredrag på Livø.
Planlagte kølbådsture har ikke været særligt godt besøgt i det forløbne år. Medlemmer af Fur Havn har
været inviteret til at deltage i disse ture.

15. Omrokering af lokaler
Forslag om nedsættelse af et udvalg til at vurdere muligheden for en omrokering, herunder kvalificeret
skøn over udgifterne. Bestyrelsen formulerer formålet med omrokeringen.

16. Profil på Facebook
Der blev stillet forslag om oprettelse af en Facebook-profil. Profilen kan f.eks. benyttes i forbindelse med en
invitation til en måneskinstur i kajak og inrigger.

17. Opmærksomhed på behov for korte ture
Der blev stillet forslag om, at der på klubaftener var mulighed for en kort eller lang rotur. F.eks. tilmelding
til hold a eller b.

18. Øvrige forslag og ønsker
Der er ønske om genoptagelse af roture i måneskin. Det er frit for alle medlemmer og tage initiativ til at
arrangere en sådan tur.
Der er efterlyses frivillige medlemmer til at lave mad til fællesspisning.
Der blev stillet forslag om, at fællesspisning også arrangeres på en søndag, da medlemmer på
arbejdsmarkedet har bedre mulighed for at deltage i madlavningen.
Det blev foreslået, at de 2 kanoer skal væk/sælges – Kanoer egner sig ikke til sejlads på fjorden.

19. Afslutning
Der blev givet udtryk for, at medlemsmødet var et godt tiltag og giver et godt indspark til bestyrelsens
fremtidige arbejde. Det er vigtigt og frugtbart, at vi investerer i en fælles snak.

Referent: Lisbeth Poulsen

Referatet er godkendt af bestyrelsen i perioden 7-11-2016 – 12-11-2016.Medlemsmøde Søndag 6. nov. 2016 kl 13 om ideer og visioner for Fur Bådelaug:


Kære medlemmer af Fur Bådelaug.

I bestyrelsen håber vi på, at du vil tilbringe en eftermiddag i Fur
Bådelaug sammen med os og en masse hyggelige mennesker.
Formålet er at udveksle og udvikle ideer om Fur Bådelaug.
Hvad kan vi ønske os fremadrettet? Og er der ting som skal
tilpasses?

Vi tror, at det er vigtigt og frugtbart, at vi investerer i en fælles
snak. Også selv om vi sikkert ikke kan opfylde alle ønsker, men så
har vi noget at arbejde ud fra.

Vi håber derfor at se dig til kaffe m.m.

Søndag den 6. November kl. 13 til ?
i Fur Bådelaug, 1. Sal

Er du forhindret, så skriv en mail til nedenstående adresse med
dine tanker og ønsker. Så bringes vi dine ideer op på mødet.

Tilmelding kan ske til 60892730 eller til: nekstrand1@gmail.com

På vegne af bestyrelsen
Niels Ekstrand
Formand